De hoer van Babylon

De Nederlandse Orde van Advocaten maakt een quickscan van de verkiezingsprogramma’s  en heeft deze getoetst op rechtsstatelijkheid.  Wat blijkt? Indien u de rechtsstaat een warm hart toedraagt, stemt u geen PvdA, SGP of PVV.

De rechtsstaat
De grondwettelijk verankerde rechtsstaat beschermt ons, het grauw,  tegen de willekeur van de overheid. Dat is belangrijk. Want een willekeurige overheid die eigen regels ‘flexibel’ interpreteert en toepast leidt tot rechtsonzekerheid. Een elementaire rechtsbescherming tegen de overheid is dan ook cruciaal. Alle partijen bewijzen deemoedig lippendienst aan de rechtsstaat, maar misbruiken haar niettemin als de vrouw waar Openbaringen 18:23 ons voor waarschuwt. De PvdA, SGP en PVV spannen de kroon.

Partij van de Arbeid
De PvdA wil een ‘snelle en adequate’ aanpak van kindermishandeling  waaraan ‘wetten en regeltjes’ niet in de weg moeten staan. Volstrekt onduidelijk is of deze ‘wetten en regeltjes’ buiten werking worden gesteld of genegeerd. Rechtsonzekerheid dus. De PvdA wil ook ‘meer regelvrijheid’ en een hardere aanpak van ‘hufterigheid’. Maar wat valt onder ‘hufterigheid’? Hoe wordt dat gekwalificeerd? Door wie? De partij wil ook slachtoffers een volwaardige plaats ‘in het proces geven bij de berechting van de dader’. Hiermee maakt de PvdA de facto een eind aan de onschuldpresumptie, het idee dat iemand onschuldig is tot aan zijn veroordeling. Het recht op toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt hiermee belast.

Staatkundig Gereformeerde Partij
Het program van de SGP maakt op grove wijze inbreuk op de rechtsstaat. De politieke Smeagols (‘my precious hetero’) stellen dat de partij ‘tegen de heersende gelijkheidsideologie’ ingaat.  De mannenbroeders van Calvijn zijn tegen een seculiere staat en de Bijbelse-blije-billetjes-boodschap is voor hun leidend. Dat is de grondslag voor de ongelijke behandeling op grond van seksuele geaardheid, afschaffing homohuwelijk en de mogelijkheid van adoptie van kinderen door homoparen die zij categorisch ‘afwijst’. Dit is een schending van het rechtsstatelijk gelijkheidsbeginsel. Daarnaast worden vrijheden die Christenen toekomen aan Moslims onthouden,  zoals de bouw van moskeeen. Alle gelovigen zijn dus gelijk, maar Christenen zijn meer gelijk dan Moslims. Children of a lesser God, zullen we maar zeggen.

Partij Voor de Vrijheid
De PVV degenereert  vooral het islamitische deel van de bevolking tot second class. Die worden getroffen door een reeks van discriminerende maatregelen: verbod bouw moskeeen, sluiten islamitische scholen, verbod op dragen islamitische kledij, fiscale belasting hoofddoek, verbod op de Koran, immigratiestop uit islamitische landen. Dit is in flagrante strijd met het grondwettelijk recht op vrijheid van godsdienst, het recht op vereniging, het recht op een vrije meningsuiting en het verbod op discriminatie.

Dictum
Het electoraat van de SGP en de PVV vergeet de precedentwerking zodra zij hun zin krijgen. Dit werkt namelijk als een boemerang. Bijvoorbeeld als yours truly aan de macht komt. Op grond van het precedent dat deze partijen hebben geschapen om groepen mensen grondwettelijke rechten te ontzeggen, ontneem ik alle SGP en PVV-stemmers onmiddelijk hun stemrecht.

En er is dan geen rechtsstaat meer die hen daartegen beschermt.