Nee Alexander Pechtold, met die rotsmoes praat u overtreden integriteitsregels niet recht

‘Het klopt wel, maar het is allemaal privé’. Is dat even een mooie reactie van de D66-leider op de verhalen over het appartement in Den Haag, dat hij van een Canadees kreeg. Alexander Pechtold had het niet opgeven in het geschenkenregister, dat geeft hij toe aan Elsevier. Over de waarde van het zogeheten vruchtgebruik en naakt gebruik komen we te spreken, want die moeten we nog uitrekenen: maar het gaat om zeker een ton. We rekenen nu even met dat laatste.

Met het niet melden van de gift overtreedt Pechtold de integriteitsregels van de Kamer, op twee vlakken. Ten eerste is het geschenkenregister opgericht om belangenverstrengeling te voorkomen, bijvoorbeeld door rauwe omkoping. Ten tweede is er het financiële aspect, want een gift moet van de vergoeding worden afgetrokken. De Kamer heeft een reglement waarin is opgenomen hoe en waarom giften vermeld worden. Dat staat hier.

3. Ter griffie wordt een register bijgehouden waarin de leden de door hen ontvangen geschenken en voordelen met een hogere waarde dan 50 euro vermelden, uiterlijk één week na ontvangst van het geschenk of het voordeel.

Die termijn van een week is overschreden en een leven lang ergens mogen wonen is meer waard dan € 50. Is het dan mogelijk om je te beroepen op privacy bij het niet vermelden van een gift? Nee, zeker niet.

Meestal gebeurt omkoping in de privésfeer. Bij de Bouwfraude kregen ambtenaren bijvoorbeeld snoepreisjes aangeboden, waarna ze in hun hoedanigheid als overheidsdienaar een beslissing maakten die in het voordeel van de gever was. Daarbij werd vanzelfsprekend de scheidslijn tussen werk en privé geschonden, dat is het hele idee achter onbehoorlijke beïnvloeding. Een bouwbedrijf dat een Kamerlid wil omkopen zal de gift dus in de privésfeer doen en niet bijvoorbeeld een nieuwe mooie stoel en een kamerplant voor de parlementariër in Den Haag neerzetten. Daarom is het register er ook, zodat juist die privé relaties zichtbaar worden. Niet alleen noemt het reglement de mogelijkheid van het trekken van de privé-kaart niet alleen niet, hetzelfde document sluit het ook uit, juist om de genoemde reden. In het Kamerdocument waar Pechtold zich aan dient te houden staat namelijk:

Nou, als een parlementariër iets van een ton cadeau krijgt, dan is het ‘zonder veel omwegen’ wel te bedenken dat er sprake is van beïnvloeding. Ook valt niet in te zien waarom een bezoek van Halbe Zijlstra aan de Toppers een overduidelijke politieke activiteit is maar we het ontvangen van een appartement van een vertegenwoordiger van een buitenlandse mogendheid niet zo mogen zien.

Juist daarom is het register er: twijfel over een CD van een tientje vermijden we door dat op te nemen en dus een vruchtgebruik van een ton ook. Daarnaast is de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer. Een bedrag van deze omvang moet voor 35 procent afgetrokken worden van de vergoeding van het Kamerlid: artikel 3 is daar glashelder over.

Er wordt wel een uitzondering genoemd met verwijzing naar IB 3.92 maar dat gaat over vennootschappen en vruchtgebruik: hier krijgt Pechtold de sleutels in privé. Door de gift niet op te geven bij de Kamer, ontloopt Pechtold ook de in artikel 3 lid 1 genoemde vermindering en krijgt hij ongeveer € 35.000 teveel aan salaris. Dus, stort dat even terug en dan houden we van deze kant op. Zo simpel is het. Dat met die Oekraïense situatie werd ook zo afgehandeld, hier gaat het alleen om iets meer geld. Maar dat is dan jammer. Regels zijn regels. Keeping them honest, meer niet.